خانه‌ای روی زمین ساخته شده است . . .
خانه‌ای برای کودکانی روی سیاره‌ی زمین . . .
خانه‌ای به نام کودکان سیاره‌ی زمین